November 23, 2020, 11:25 pm
Home HCL Piatra Soimului 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL PIATRA SOIMULUI

PE ANUL 2017

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna decembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 37/29.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2017

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna noiembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 33/29.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL  34/29.11.2017 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in Comuna Piatra Soimului pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 35/29.11.2017 privind aprobarea RETELEI SCOLARE in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt pentru invatamantul preuniversitar de stat, incepand cu anul scolar 2018-2019

Vizualizeaza

4

HCL 36/29.11.2017 Privind aprobarea Planului de amplasament,,Pasuni si fanete" situate pe teritoriul administrativ al comunei Piatra Soimului judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna octombrie 2017

Vizualizare

1

HCL 27/13.10.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 28/13.10.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.25/31.08.2017 privind aprobarea salarizarii personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Piatra Soimului,judetul NEAMT

Vizualizeaza

3

HCL 29/13.10.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investie "Modernizare drumuri de interes local si pod din beton armat in sat Poieni, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 30/13.10.2017 privind aprobarea NOMENCTATORULUI ARHIVISTIC al COMUNEI PIATRA SOIMULUI

Vizualizeaza

5

HCL 31/13.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Soimului, jud. Neamt, pentru anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 32/13.10.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna sept2017

 

Vizualizare

1

In luna luna sept 2017 nu au fost sedinte ale CL

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna august 2017

Vizualizare

1

HCL 25/31.08.2017 privind aprobarea salarizarii personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Piatra Soimului, judetul Neamt,conform Legii Cadru nr.153 din 28 iunie 2017,incepand cu 01.07.2017

Vizualizeaza

2

HCL 26/31.08.2017 privind darea in administrare a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Piatra Soimului, in vederea edificarii unei constructii de interes public

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna iulie 2017

 

Vizualizare

1

In luna luna iulie 2017 nu au fost sedinte ale CL

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna

iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 21/30.06.2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie,indicatorilor tehnico-economici si Devizului general -pentru un obiectiv de investitii

Vizualizeaza

2

HCL 22/30.06.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei PIATRA SOIMULUI,a unei Constructii administrativ-sociale ,din cadrul cladirii DISPENSARULUI UMAN PIATRA SOIMULUI

Vizualizeaza

3

HCL 23/30.06.2017 privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE, a RAPORTULUI DE EVALUARE si a CAIETULUI DE SARCINI si a organizarii licitatiei pentru concesionarea unui spatiu construit si a terenului aferent apartinand domeniului privat al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 24/30.06.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Piatra Soimului - judetul Neamt incepand cu 01.09.2017

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna mai 2017

Vizualizare

1

HCL 18/26.05.2017 privind aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investie "Schimbare invelitoare si lucrari de reparatii - Dispensar uman, comuna piatra Soimului, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 19/26.05.2017 privind punerea la dispozitia proiectului "PROIECTUL REGIONAI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTUzui DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN PERIOADA 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza

3

HCL 20/26.05.2017 privind aprobarea coexistentei fibrei optice apartinald Ministerului pentru Societatea Informationala cu retele electrice apartinand S.C. DelGaz Grid S.A. - in satele Piatra Soimului si Poieni din comuna Piatra Soimului, comuna Piatra Soimulu

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 16/28.04.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei PIATRA SOIMULUI a suprafetei de 21.800 mp.teren neproductiv situat in extravilanul localitatii, in vederea concesionarii pentru 49 ani

Vizualizeaza

2

HCL 17/28.04.2017 privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE,a CAIETULUI DE SARCINI si a organizarii licitatiei publice pentru suprafata de 21.800 mp teren neproductiv apartinanad domeniului privat,situat in extravilanul satului/comunei PIATRA SOIMULUI in vederea realizarii unei ferme de crestere pasari

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 09/14.03.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anii precedenti, pentru anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 10/14.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 11/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si al devizului general estimativ al proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local si Pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt" ca va fi depus spre finantare in cadrul PNDR 2014 - 2020

Vizualizeaza

4

HCL 12/14.03.2017 privind aprobarea rezilierii , respectiv incheierii unor contracte de inchiriere pentru suprafete de pasune apartinand domeniului privat al comunei PIATRA SOIMULUI, la cererea crescatorilor de animale

Vizualizeaza

5

HCL 13/14.03.2017 pentru modificarea si completarea HCL Piatra Soimului nr. 34 din 14.02.2010- privind aprobarea tarifului lunar pentru colectarea gunoiului menajer

Vizualizeaza

6

HCL 14/14.03.2017 privind modificarea si completarea HCL.nr.12/31.03.2011 ,privind stabilirea procedurii de scutire la plata taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice in comuna PIATRA SOIMULUI, judetul NEAMT

Vizualizeaza

7

HCL 15/14.03.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna

februarie 2017

Vizualizare

1

HCL 03/21.02.2017 privnd trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Piatra Soimului, a suprefetei de 518 mp, teren respectiv a mijlocului fix "SALA DE FESTIVITATE" nefunctionala in suprafata construita de 139 mp, situate in intravilanul satului Luminis, in vederea concesionarii

Vizualizeaza

2

HCL 04/21.02.2017 privind aprobarea "STUDIULUI DE OPORTUNITATE", "RAPORTULUI DE EVALUARE" si a  "CAIETULUI DE SARCINI", pentru concesionarea pe durata a 49 ani ,a SALII DE FESTIVITATI -nefunctionala in suprafata de 139 mp impreuna cu terenul aferent in suprafata de 518 m.p.,situate in intravilanul satului LUMINIS si apartinand domeniului privat al Comunei Piatra Soimului

Vizualizeaza

3

HCL 05/21.02.2017 privind aprobarea concesionarii spatiului cu destinatia CABINET MEDICAL in suprafata de 53,63 mp.,din cadrul DISPENSARULUI MEDICAL UMAN, apartinand domeniului privat al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 06/21.02.2017 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Piatra Soimului

Vizualizeaza

5

HCL 07/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

"Modernizare infrastructura rutiera in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 08/21.02.2017 privind implementarea proiectului ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna Piatra Soimului, judetul NEAMT"

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pe luna

ianuarie 2017

Vizualizare

1

HCL 01/30.01.2017 privind aprobarea "PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL " ce urmeaza a se desfasura in anul 2017, cu beneficiarii VMG - legea nr. 416/2001

Vizualizeaza

2

HCL 02/30.01.2017 privind aprobarea RETELEI SCOLARE in comuna Piatra Soimului pentru invatamantul preuniversitar de stat incepand cu anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza